Thỏa thuận sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

ĐỊNH NGHĨA

"MBO", “Chúng tôi”: Công ty cổ phần MBO, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của MBO.
Dịch vụ của MBO là những sản phẩm, dịch vụ được đề cập trên website www.matbao.one

"Bạn", "Khách hàng", "Quý khách": Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do MBO cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

"Email", "Mail": Là chữ viết tắt của từ "Electronic Mail" trong Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là "Thư điện tử". Email (hoặc Mail) là phương tiện dùng để gửi hoặc nhận nội dung, trao đổi thông tin trên mạng internet.

LỜI NÓI ĐẦU

Công ty cổ phần MBO chân thành cám ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng trước khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ trên website www.matbao.one. Thỏa thuận sử dụng có nêu rõ các thông tin quan trọng về các điều kiện và điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

MBO đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

Website và những dịch vụ trên website www.matbao.one được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty cổ phần MBO. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ (viết tắt là "TTSDDV"). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những dịch vụ trên website của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với chính sách bảo mật (viết tắt là “CSBM” nhằm thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư được nêu rõ tại đây: https://www.matbao.one/chinh-sach-bao-mat

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản TTSDDV/CSBM theo tình hình thực tế mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website và sử dụng dịch vụ sau khi thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSDDV/CSBM đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem TTSDDV/CSBM mỗi khi truy cập website và có thể xem bản TTSDDV/ CSBM mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://www.matbao.one/thoa-thuan-su-dung

Điều 1: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ

1.1: Bạn sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích nào vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

1.2: Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

1.3: Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.

1.4: Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

1.5: Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

1.6: Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của MBO, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.

1.7: Bạn khai thác dịch vụ vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định đối với gói dịch vụ bạn đang sử dụng.

1.8: Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

1.9: Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.doc) hoặc vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

2.1: Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ - theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.2: Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với MBO. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của MBO. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của MBO hoặc trong việc cung cấp thông tin cho MBO và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.

2.3: Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của MBO và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho MBO trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của MBO về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì MBO có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.

2.4: Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 07 ngày kể từ ngày được yêu cầu. Việc xác định người chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra hành vi sử dụng sai trái tên miền sẽ căn cứ dựa vào thông tin bạn đã cung cấp cho MBO.

2.5: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho MBO: 01 (một) hợp đồng dịch vụ, 01 (một) bản photo chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức và giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của MBO. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho MBO và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi thông tin nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. MBO không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.

2.6: Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

2.7: Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. MBO sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. MBO không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

2.8: Bạn phải hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ lưu trữ của MBO đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố về kỹ thuật, hạ tầng, hư hỏng thiết bị và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, bạn phải có trách nhiệm thực hiện định kỳ việc sao lưu cho tất cả dữ liệu của mình đang lưu trữ trên máy chủ của MBO và cất giữ an toàn. MBO hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những mất mát, tổn thất, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến dữ liệu của bạn.

2.9: Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế,… khi sử dụng dịch vụ tại MBO.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của MBO

3.1: Là nhà cung cấp dịch vụ, MBO có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.2: MBO cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào MBO sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.

3.3: Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 2 nêu trên.

3.4: MBO có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. MBO có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.

3.5: Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, MBO có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 6 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Quy định về thanh toán và gia hạn dịch vụ

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https:/www.matbao.one/huong-dan-thanh-toan

Khách hàng chủ động liên hệ với MBO và tiến hành việc gia hạn dịch vụ, thanh toán trước 7 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.

MBO không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ phương thức và qui định thanh toán.

Điều 5: Qui định sử dụng dịch vụ tại MBO

Nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, MBO cam kết chất lượng dịch vụ bao gồm việc đảm bảo thời gian hoạt động dịch vụ (Uptime), cam kết bồi thường và ban hành các qui định - thỏa thuận sử dụng bất kì dịch vụ nào của MBO, cụ thể như sau:

Qui định chung:

  1. Đối với mỗi Khách hàng, MBO sẽ cung cấp tài khoản trên trang quản lí dịch vụ https://id.axys.group để Bạn đăng ký và quản lí bất kì dịch vụ nào tại MBO. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ dịch vụ và chi phí phát sinh khi thao tác đăng ký bất kì dịch vụ nào mới trên trang này. 
  2. Quy định sử dụng dịch vụ Tổng đài ảo và 1900: https://www.matbao.one/quy-dinh-su-dung-dich-vu-tong-dai-ao-va-1900
  3. Quy định bảo hành thiết bị: https://www.matbao.one/quy-dinh-bao-hanh-thiet-bi
  4. Cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement – SLA): https://www.matbao.one/cam-ket-chat-luong-dich-vu

Điều 6: Tạm ngưng, chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại

6.1: MBO có quyền tạm ngưng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:

       a. Bạn có hành vi vi phạm bất kì qui định nào trong TTSDDV này.

       b. Bạn không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 2.6.

6.2: Hợp Đồng sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

       a. Hợp Đồng hết hạn mà không được gia hạn.

       b. Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng.

6.3: Hợp Đồng chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:   

       a. Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn.

       b. Một trong các bên bị giải thể, thanh lý, phá sản hay thay đổi chủ sở hữu làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

       c. Các trường hợp bất khả kháng xảy ra dẫn đến một Bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian 30 ngày liên tục mặc dù đã cố gắng hết mức có thể để khắc phục.

       d. Quá thời hạn thanh toán quy định mà Bạn vẫn không thanh toán và không được MBO chấp thuận gia hạn thời hạn thanh toán, thì xem như Bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng. MBO không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

6.4: Mọi hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng đều bị xem là vi phạm Hợp Đồng. Bên vi phạm Hợp Đồng nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên bị vi phạm và chịu phạt tương ứng với 8% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác.

6.5: Nếu Bạn đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong mọi trường hợp, thì Bạn phải chịu mất toàn bộ số tiền phí dịch vụ đã thanh toán.

6.6: Bạn có trách nhiệm thanh toán phí thuê dịch vụ còn thiếu cho MBO trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và phải bồi thường thiệt hại cho MBO nếu có.

6.7: Trường hợp hai Bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hai Bên tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng và quyết toán tài chính. Bạn có trách nhiệm thanh toán trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày thanh lý Hợp Đồng các khoản phí liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

       a. Phí thuê dịch vụ sử dụng;

       b. Các khoản bồi thường thiệt hại và/hoặc phạt vi phạm;

       c. Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng theo quy định nếu hóa đơn tài chính đã được xuất theo yêu cầu của Bạn.

6.8: Đối với những dịch vụ dùng thử (Trial) hoặc miễn phí (Free): Ngay khi kết thúc dịch vụ, tất cả những sản phẩm này cùng những dịch vụ, dữ liệu kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy hoặc thu hồi.

Điều 7: Hỗ trợ khách hàng

7.1: MBO không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. MBO cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

7.2: MBO cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho dịch vụ.

7.3: MBO sẽ tư vấn hỗ trợ Bạn trong việc sử dụng các tài nguyên và component của hệ thống dịch vụ đạt hiệu quả cao nhất qua điện thoại hoặc thư điện tử.

7.4: MBO cung cấp các công cụ quản lý dịch vụ và theo dõi lưu lượng sử dụng.

7.5: MBO có trách nhiệm theo dõi hệ thống Up/Down của dịch vụ, đồng thời sẵn sàng thông báo sự cố dịch vụ cho Bạn qua điện thoại hoặc email.

7.6: Trước khi gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, cố gắng tự sửa lỗi, kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, chức năng, kiểm tra các kết nối mạng,… MBO chỉ tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua 3 kênh:

a. Ưu tiên 1: Portal https://id.axys.group/

b. Ưu tiên 2: Email [email protected] hoặc hotline (028) 7777 7788

Thời gian phản hồi tiếp nhận sự cố: Tối đa không quá 30 phút

Thời gian xử lí sự cố: Tuỳ từng trường hợp cụ thể nhưng tối đa không quá 48 giờ; ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc phải phối hợp với bên thứ 3, MBO sẽ cập nhật tình hình sau mỗi 24 giờ tiếp theo

Thời gian hỗ trợ: 24/7/365 

Điều 8: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

8.1: MBO không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: Hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba hoặc virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.

8.2: MBO không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ virus hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của MBO thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. MBO sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng.

8.3: MBO không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của MBO.

8.4: Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

8.5: Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

8.6: Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về doanh thu, lợi nhuận, uy tín, mất tính năng sử dụng dịch vụ, bị mất hoặc bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, mất dữ liệu, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ bất kỳ vấn đề nào liên quan tới dịch vụ, sản phẩm của MBO.

8.7: Theo chính sách được quy định bởi ICANN, Bạn đồng ý chấp thuận các thủ tục đình chỉ, hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền trong trường hợp sau: (1) giải quyết tranh chấp liên quan đến đăng ký tên miền hoặc (2) sửa chữa, bổ sung thông tin do sự sơ suất của MBO hoặc của Nhà Cấp Phát trong quá trình đăng kí tên miền.

Điều 9: Trường hợp bất khả kháng

9.1: “Bất khả kháng” là tất cả các sự kiện xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của một trong các bên mà sự kiện đó ngăn cản một phần hay toàn bộ việc thực hiện hợp đồng như: Hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, bão, động đất, khủng bố, chiến tranh, hoặc các nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được hoặc sự thay đổi chính sách hay ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam.

9.2: Bên nào gặp trường hợp bất khả kháng phải cố gắng trong thời gian nhanh nhất có thể khắc phục hậu quả và phải thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản. Nếu tình huống bất khả kháng không thể khắc phục thì hai bên cùng nhau bàn bạc, giải quyết hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại điều 7.

Xem thêm

Đăng ký nhận ưu đãi